Examensarbete

Efterhantering av gamla deponier

Uppdragsgivare

Svalövs kommun är belägen i nordvästra Skåne och är hem till drygt 14 000 invånare. Kommunen är i en expansiv fas och enheten Plan- och exploatering har en viktig roll för att säkerställa hållbar tillväxt på både lång och kort sikt.  Enheten ansvarar bl.a. för översiktsplanering, detaljplanering, karta/GIS, infrastrukturfrågor, miljöstrategiska frågor samt mark- och exploateringsfrågor.

Uppgift

Vi i Sverige gillar att skryta om vår avfallshantering, som ju kännetecknas av hög källsorteringsgrad och små mängder avfall som läggs på deponi. Idag deponeras mindre än en procent av det kommunal avfallet, men vi svenskar har inte alltid varit så duktiga. Historiskt slängdes avsevärda mängder kommunalt avfall på deponi, innan vi i början av 90-talet gick över till att huvudsakligen använda andra behandlingsmetoder. På grund av gamla synder har vi idag har ett flertal gamla kommunala deponier som måste riskklassas och hanteras. Många av dessa hann dessutom läggas ner innan det infördes krav på att deponier bör ha adekvata skyddsåtgärder, så som inhägnad, tätning, täckning och uppsamling av lakvatten för att minska spridning av ämnen från deponin. Från dessa äldre nedlagda deponier är därför risken särskilt stor att det läcker ut ämnen som inte borde komma ut i miljön.

 I Svalöv finns runt åtta gamla kommunala deponier som blivit riskklassade som klass 1 eller 2 enligt Metodik för inventering av förorenade områden (MIFO). I dessa deponier återfinns främst hushållsavfall, men till viss del även avfall från industri och byggnadsarbeten. Inhyrda konsulter är i färd med att undersöka deponiernas innehåll, men på kommunen är man också nyfiken på vad som kan göras med deponierna efteråt. Vilka alternativ finns det för sluthantering av gamla deponier med riskklassning 1 och 2? I detta examensarbete får du göra en omvärldsanalys för att undersöka hur andra kommuner hanterat sina gamla deponier. Genom studiebesök och intervjuer med kommuner i Skåne undersöker du/ ni hur sluthanteringen av deponierna ser ut.  Har man till exempel anlagt parker, ängar eller på annat sätt gjort de gamla sophögarna till trevliga inslag i kommunen? Vilka tekniska lösningar har använts för att förhindra utsläpp från deponierna – handlar det främst om att täcka deponierna bättre, eller gräva ur och schakta bort deponimaterial? Har de andra kommunerna pumpat bort eller renat vatten från deponierna?  Förutom en beskrivning av olika lösningar är det även intressant att undersöka hur de olika kommunerna har resonerat då de valt lösningarna: Vilka för- och nackdelar finns med de olika åtgärderna, och vilka mervärden (så som klimatanpassning, biologisk mångfald, mm.) kan gynnas? Utifrån omvärldsanalysen kan du även ge förslag på en lösning som skulle passa för en eller ett par av Svalövs deponier.

 

Uppdragsgivare Svalövs kommun
Förkunskaper Miljövetenskap, ekosystemteknik eller annan naturvetenskaplig/teknisk utbildning med miljöinriktning
Omfattning Kandidat- eller masterarbete
Plats Svalöv
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141