Examensarbete

Grönare och tätare städer

Uppdragsgivare

Lunds kommun är på många sätt ledande i hållbarhetsarbetet. Lund utsågs år 2022 av WWF till årets globala klimatstad, blev utsedd till Sveriges miljöbästa kommun 2023 av tidskriften/tidningen Aktuell Hållbarhet och har även blivit utsedd av EU att bli en av deras första klimatneutrala städer. Med det sagt har Lunds kommun stora ambitioner att utveckla Lund till en hållbar stad – både internt i den kommunala organisationen och som geografisk plats där man samverkar med både invånare och näringsliv.

Sedan januari 2024 ingår Lund i ett större EU-projekt som kallas ARCADIA. Syftet med projektet, som sträcker sig till 2028, är att utveckla regionala strategier för att främja naturbaserade lösningar som bidrar till i huvudsak klimatanpassning. Fem regioner i Europa ingår i ARCADIA (förutom Skåne även områden i Danmark, Österrike, Italien och Kroatien), och under projekttiden är tanken att regionerna ska samarbeta och lära av varandras arbeten för främjande av naturbaserade lösningar. I Skåne är de parter som driver projektet Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborg stad, Sustainable Business Hub samt Region Skåne.

Projekt

Naturbaserade lösningar av olika slag är viktiga inte minst för städers klimatanpassning. I urban miljö pratar man sedan länge om blågrön infrastruktur – exempelvis svalkande trädalléer och regnbäddar som skyddar mot stora vattenmängder. Samtidigt som städer ska förgrönas så ska de också förtätas i syfte att minska utsläppen och miljöpåverkan. I tätare städer där det mesta finns inom gå- eller cykelavstånd minskar transportbehoven och bilberoendet, och samtidigt undviks byggnation på ny mark utanför städerna. På Lunds kommuns miljöstrategiska enhet funderar de nu på om det finns motsättningar mellan att förtäta staden och att satsa på naturbaserade lösningar, eller om målen går hand i hand. I detta exjobb får du undersöka just detta, med bakgrund i den senaste forskningen. Går det att skapa hållbara städer som är både grönare och tätare?

Projektets scope anpassas utifrån din/er utbildning och intresse. För kommunen är det intressant att undersöka frågan från olika synvinklar, exempelvis:

-          Kunskapsläget vad gäller naturbaserade lösningars effektivitet för klimatanpassning i städer. Hur mycket utrymme kräver olika naturbaserade lösningar för att vara effektiva?

-          Byggnadstekniska och anläggningshänsyn när det kommer till att gynna både grönska och täthet;

-          Hur naturbaserade lösningar i dagsläget samsas med förtätningsambitioner i översikts- och detaljplanering, och möjligheten att gynna naturbaserade lösningar i planeringsstadiet;

-          Vilken roll kommunala styrdokument såsom grönplanen kan spela;

-          Sociala aspekter: Vilka invånare får nytta av de naturbaserade lösningarna i den täta staden?

Slutgiltiga avgränsningar och frågeställningar tas fram i samråd med kommunen och din handledare på skolan.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Lunds kommun
Förkunskaper Lämpliga utbildningar är: miljövetenskap, miljöstrategi, ekosystemteknik, landskapsarkitektur, samhällsplanering, master i Hållbar Stadsutveckling på SLU/MaU, eller motsvarande
Omfattning Examensarbete på kandidat- eller masternivå
Plats Lund
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141