Uppdrag

Hur använder vi solcellerna på bästa sätt?

Uppdragsgivare

Lunds Renhållningsverk (LRV) hjälper dig med allt som rör återvinning och avfallshantering i Lunds kommun. Det som förr var sopor är idag resurser, så din hantering är viktig. Den är mer än "bara" sophantering.

Lunds Renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen i Lunds kommun och verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering. De samlar in avfall hos kommunens hushåll, arbetar med att utveckla metoder för återvinning och insamling och sprider dessutom aktivt kunskap om avfallshantering och kretsloppstänkande.

Bakgrund

Lunds nyaste stadsdel Brunnshög är en plats där man testar hur man kan bygga och leva i en stad på lite nya sätt. Bland annat så arbetar man mycket för en hög livskvalitet i stadsdelen genom att undvika biltrafik i stor utsträckning. Som en del i detta arbete har man installerat ett sopsugsystem för att samla in avfall från hushållen utan att behöva köra in med tung trafik i området.

Sopsugsystemet omfattar hela området på 1000 lägenheter och kommer att byggas ut i takt med att Brunnshög expanderar. Planen är att bygga 8000 lägenheter fram till 2045 i Brunnshög och ge plats åt 40 000 boende och arbetande i området. De fraktioner som idag hanteras genom sopsugen är plast- och pappersförpackningar, matavfall samt restavfall. Nedkasten till sopsugen finns på flerbostadshusens innergårdar och töms genom att en lucka i botten öppnas och avfallet sugs in i ett rör till en sopsugsterminal i utkanten av Brunnshög

Uppgift

På sopsugsterminalens tak har man installerat solceller som ska hjälpa till att driva sopsugsanläggningen. Totalt är solcellsanläggningen 300m2. Energin som genereras går till ett batteri på 35 kWh som, utöver solelen, även laddas upp el från det fasta nätet. Batteriet är inställt att kapa topparna i sopsugens förbrukning. Elabonnemanget till terminalen är idag på 600A och kommer att ligga i underkant när anläggningen är fullt utbyggd.

Efter nästan två år i drift är LRV nyfikna på om de kan nyttja solcellsanläggningen på ett bättre sätt. Skulle det vara fördelaktigt att låta solelen gå direkt till anläggningens grundförbrukning och enbart använda el från nätet för att kapa topparna? Eller ska de kanske installera fler batterier för att kunna lagra ännu mer el? Vad kan de göra för att använda solcellsanläggningen optimalt? Ska de i framtiden utöka elabonnemanget eller använda sig mer av batterier? Det här projektet går ut på att undersöka vad LRV kan göra för att optimera elsystemet på sopsugsterminalen.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Lunds Renhållningsverk
Förkunskaper Du läser en teknisk utbildning med kunskap om energiberäkningar.
Omfattning Uppdraget är ett kortare projekt för 2 studenter där du lägger 10-20 timmar per person i projektet. Dessa timmar fördelas fritt under ungefär en månad.
Plats Lund
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925