Examensarbete

Hur bra är matavfallskvarnarna? - Ett användarperspektiv

Uppdragsgivare

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållning AB) har som uppgift att arbeta för avfallsförebyggande samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Bolaget ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Huvudanläggningen ligger i Helsingborg och det är där som merparten av avfallet hanteras. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle, något NSR arbetar med på många olika plan, själva och tillsammans med andra parter.

Bakgrund

I utvecklingen av Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen har man satsat på ett fast system för insamling av matavfall. Alla fastigheter har installerat matavfallskvarnar kopplade till ett ledningsnät som går direkt till det närliggande reningsverket. Tillsammans med slam från avloppssystemet rötas matavfallet till biogas och biogödsel.

De första flerbostadshusen i Oceanhamnen fylldes upp under våren 2020. Intentionen med matavfallskvarnarna var bland annat att minska tunga transporter i området och samtidigt göra det enklare för hushållen att sortera sitt avfall rätt så att mer matavfall samlas in för rötning och få renare fraktioner. Men hur ser utfallet ut nu, tre år senare?

Uppgift

Systemet med matavfallskvarnar i Oceanhamnen har nu varit i bruk i nästan tre år. Plockanalyser har visat att mängden matavfall som slängs i restavfallet inte skiljer sig nämnvärt mellan Oceanhamnen och andra stadsdelar, där matavfallet sorteras ut i bruna påsar och slängs i avfallskärl.

Om den stora mängden matavfall i restavfallet beror att visst matavfall inte går att mala i kvarnen, om kvarnarna ofta är trasiga eller upplevs krångliga att använda, eller om det beror på något helt annat vet man inte. NSR är nyfikna på varför så mycket matavfall slängs i restavfallet och vill därför se till användarna av tekniken.

I det här projektet kommer du att få utvärdera matavfallskvarnarna ur ett användarperspektiv. Syftet med projektet är att undersöka attityderna och erfarenheterna av matavfallskvarnarna i Oceanhamnen genom exempelvis intervjuer, enkätundersökning eller fokusgrupper. Vad tycker de boende i området om matavfallskvarnarna? Gör kvarnarna att de boende blir mer motiverade att sortera ut sitt avfall? Tycker de själva att de sorterar ut mer matavfall än tidigare och visar plockanalyser att de boendes uppfattning stämmer överens med den faktiska sorteringsgraden? Vad skulle kunna skapa bättre förutsättningar för att öka mängden utsorterat matavfall? Är matavfallskvarnarna en bra lösning för avfallshanteringen i Oceanhamnen ur ett användarperspektiv?

Projektet görs med fördel som en kombinerad VFU/praktik och examensarbete. Slutgiltiga avgränsningar görs tillsammans med handledare från skolan.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare NSR
Förkunskaper Du läser en naturvetenskaplig utbildning med erfarenhet av samhällsvetenskaplig metod. Projektet passar exempelvis för dig som läser Miljöstrategprogrammet, Miljövetenskap, Samhällsplanering eller liknande utbildning.
Omfattning Kandidatarbete, 15 hp.
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925