Examensarbete

Hur bra är matavfallskvarnarna? - Ett tekniskt perspektiv

Uppdragsgivare

NSR AB (Nordvästra Skånes Renhållning AB) har som uppgift att arbeta för avfallsförebyggande samt att samla in och ta hand om avfall och återvinningsmaterial på bästa sätt med hänsyn till miljö, arbetsmiljö, teknik och ekonomi. Bolaget ägs av de sex nordvästskånska kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Huvudanläggningen ligger i Helsingborg och det är där som merparten av avfallet hanteras. Målet är att verksamheten ska vara en del i skapandet av ett långsiktigt hållbart och kretsloppsbaserat samhälle, något NSR arbetar med på många olika plan, själva och tillsammans med andra parter.

Bakgrund

I utvecklingen av Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen har man satsat på ett fast system för insamling av matavfall. Alla fastigheter har installerat matavfallskvarnar kopplade till ett ledningsnät som går direkt till det närliggande reningsverket. Tillsammans med slam från avloppssystemet rötas matavfallet till biogas och biogödsel.

De första flerbostadshusen i Oceanhamnen fylldes upp under våren 2020. Intentionen med matavfallskvarnarna var bland annat att minska tunga transporter i området och samtidigt göra det enklare för hushållen att sortera sitt avfall rätt så att mer matavfall samlas in för rötning och få renare fraktioner. Men hur ser utfallet ut nu, tre år senare?

Uppgift

I det här projektet kommer du att få djupdyka i om matavfallskvarnar är en bra insamlingsmetod ur en teknisk synvinkel.

NSR gör årligen plockanalyser för att analysera sorteringsgraden i Oceanhamen. Plockanalyserna har visat att ungefär samma mängd matavfall hamnar i restavfallet I Oceanhamnen som i likvärdiga områden som har de mer konventionella matavfallspåsarna som insamlingsmetod. Det beror delvis på att en del typer av matavfall inte får gå ner i matavfallskvarnen (såsom ben, avokadokärnor m.m.), delvis kan det även bero på att kvarnarna går sönder.

Det här projektet går ut på att utvärdera matavfallskvarnar som insamlingssystem i Oceanhamnen, med fokus på de tekniska förutsättningarna. Vad fungerar och vad fungerar inte? Finns det vissa typer av matavfallskvarnar som ofta går sönder medan andra har längre hållbarhet? Finns det lärdomar man kan dra från Oceanhamnen i för att öka mängderna matavfall som samlas in och minska mängden matavfall i restavfallet? I projektet kommer du även att få djupdyka i de olika kvarnteknikerna i Oceanhamnen för att utvärdera om någon av teknikerna är bättre eller sämre sett till funktion och miljö.

Slutgiltiga avgränsningar görs tillsammans med företaget och din handledare från skolan.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare NSR
Förkunskaper Du läser en teknisk eller naturvetenskaplig utbildning med förståelse för avfallssystem, exempelvis Miljövetenskap, Miljöstrateg, Ekosystemteknik, Maskinteknik med teknisk design, Hållbar stadsutveckling eller Agroekologi.
Omfattning Master- eller kandidatarbete, 30 respektive 15 hp.
Plats Helsingborg/distans
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925