Examensarbete

Hur stor är läkemedelskassationen?

Uppdragsgivare

Region Skåne ansvarar för att Skånes befolkning får den hälso- och sjukvård den behöver. I det här projektet kommer fokus att ligga på Skånes Universitetssjukhus (Sus). Verksamheten är främst lokaliserad i Malmö och Lund, men finns även på andra orter i Skåne.

Bakgrund

Läkemedel påverkar miljön negativt under processerna vid tillverkning, samt under och efter användning. Utsläpp under tillverkningsprocessen påverkar både människor och miljön negativt bland annat genom att riskerna för multiresistenta bakterier ökar. Ofta produceras läkemedel i lågkostnadsländer som Kina och Indien, men problemen finns även i USA och Europa. Läkemedel som tillverkas men inte används blir således både ett naturresursslöseri och ett ekonomiskt problem.

Region Skåne kasserade elva ton läkemedel år 2023, varav Sus stod för 38 procent (4,2 ton).  Det ingår i uppdraget för Region Skånes avtalade apoteksleverantör att tillhandahålla kärl och insamlingssystem för retur av läkemedel som behöver kasseras. I retursystemet får endast obrutna läkemedelsförpackningar av läkemedel i fast och flytande form samt brutna förpackningar av läkemedel i fast form kasseras. Brutna läkemedelsförpackningar med flytande läkemedel kasseras i samma flöde som smittförande avfall då det annars finns en risk att det flytande innehållet läcker ut i returkärlen. Det är endast läkemedel som går via den avtalade apoteksleverantörens retursystem som vägs och som räknas in i statistiken för Region Skånes och Sus redovisning av läkemedelskassation. Det smittförande avfallet (där flytande läkemedelavfall ingår) hanteras av Sysav och skickas till förbränning. Det smittförande avfallet vägs, men det går inte att utläsa hur stor del av vikten som består av läkemedel, detta eftersom förpackningar, emballage och medicinsk utrustning av olika slag inkluderas i vägningen.

Projekt

Sus har en ambition att öka sin kunskap om vad för slags, och hur mycket, läkemedel som slängs i kärlen för smittförande avfall, men även varför det slängs. I detta projekt får du hjälpa dem att bringa klarhet i just detta.

Det är av hygien- och säkerhetsskäl inte tillåtet att öppna kärl för smittförande avfall när de väl förslutits. För att göra en uppskattning av hur mycket För att få reda på ytterligare information om varför läkemedlet kasseras, behöver sjukvårdspersonal intervjuas. En deltagande observation i kombination med intervju av nyckelpersoner kan ge en bild över hur mycket och vilka slags läkemedel som slängs i kärlen för det smittförande avfallet, samt bidra till en förståelse för varför kassationen sker. Förslagsvis begränsas undersökningen till några av de vanligaste läkemedlen, och intressanta frågor att ta sig an är bland annat: Hur stor andel, uppskattningsvis, av beställda läkemedel kasseras som smittförande avfall? Av vilka anledningar slängs läkemedel i smittförande avfall? Finns det en medvetenhet bland personalen om de kostnader och miljöpåverkan som läkemedelskassationen innebär? Hur skulle dagens system för läkemedelshantering kunna förbättras?

Slutgiltiga avgränsningar bestäms i samråd med handledare på skolan och uppdragsgivaren.

 

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Region Skåne
Förkunskaper Miljöstrategi, miljövetenskap, eller samhällsvetenskaplig utbildning, exempelvis: socialantropologi, beteendevetenskap eller Development Studies
Omfattning Examensarbete på kandidatnivå
Plats Malmö/Lund/Distans
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141