Examensarbete

Kartlägg användningsområden för tång

Uppdragsgivare

2023 startade projektet ”Tångkusten”, ett projekt som drivs av Marint Centrum i Simrishamn och företaget Souto Ocean Culture. Syftet med projektet är att lägga grunden för utveckling av hållbar kommersiell odling av tång i havet runt Skåne. Förutom att detta vore bra för regionens ekonomi, så är tångodling även gynnsamt för miljön, inte minst genom tångens vattenrenande effekter. Visionen är att skapa en ekonomiskt, socialt och miljömässigt ansvarsfull tångindustri i Östersjön, där företag, akademi, myndigheter och allmänheten samverkar för innovation, samhällsnytta och resurseffektivitet. Med projektet vill parterna hjälpa skapa en lokalt förankrad och internationellt konkurrenskraftig tångindustri, som nyttjar olika lokalt förekommande arter för framställning av diverse tångprodukter till konsumenter och industrin. I projektet ingår utveckling av sådd-, föröknings- och odlingsmetoder, undersökning av affärsmodeller för framtida tångföretag, kartläggning av användningsområden för tångprodukter inom livsmedels- och blåbiotechnäringarna, samt utveckling av marknaden för tångprodukter. Förutom Souto Ocean Culture och Marint Centrum i Simrishamn, är andra projektpartners Kivik tång, Innovationscenter för landsbygden, Nemo Seafarms, Under ytan och Lunds universitet

Bakgrund

En viktig del av projektet Tångkusten är alltså undersöka användningsområden, såväl befintliga som potentiella, för tång. Tång-användningen i Sverige är fortfarande relativt begränsad jämfört med exempelvis Japan, Kina och Korea där tång sedan gammalt har en betydande roll i ekonomin, eller för den delen andra europeiska länder så som Norge, England och Frankrike. I Sverige är västkusten det mer utvecklade ”tångområdet”, med en hel del tångodling i gång. På östkusten, Skånes östra kust inräknad, råder det andra förutsättningar i och med det bräckta vattnet i Östersjön. Ett färre antal tångarter trivs i låg salthalt, så de arter som är aktuella för odling är framför allt rörhinna, havssallad och Monostroma, samt blåstång och sågtång i framtiden.

Projekt

I detta projekt får du/ni undersöka möjliga användningsområden för dessa tångarter inom olika industrier – det kan handla om allt från livsmedel, läkemedel och kosmetika till biobaserade material (exempelvis plast). I projektet Tångkusten skulle de vara mycket hjälpta av en scanning som ger en övergripande bild av dagens marknad och en potentiell framtida sådan. Det är dels intressant att undersöka industrier som redan använder tång, men av en annan typ, exempelvis de tångarter som odlas på Sveriges västkust. Särskilt intressant är det att undersöka industrier där tång skulle kunna ersätta en annan, kanske dyrare eller mindre hållbar, insatsvara. Eftersom målet är att tångodlingen ska bli kommersiellt gångbar bör det handla om produkter med ett förhållandevis högt förädlingsvärde, så ”enklare” användningar så som exempelvis gödningsmedel är inte relevanta att undersöka. I och med att användningsområdena och kundkretsen är så pass begränsade i Sverige så breddas undersökningen gärna till att omfatta utländska exempel. Förutom att ta del av forskning, rapporter och ev. tidigare sammanställningar av tångarternas användningsområden så görs även en egen undersökning genom kontakt med företag och andra relevanta aktörer.

Projektet kan lätt anpassas efter ditt/er utbildning och intressen, men några intressanta frågeställningar är:

Var ser industrin att den största potentialen finns att byta ut fossila/ icke förnybara material till tång? Vilka möjliga problem finns med att använda tång som insatsmaterial? Var sker den största utvecklingen inom tång just nu? Inom vilka områden krävs mer forskning? Vilka krav och förväntningar behöver primärproducenterna/odlarna uppfylla för att tillgodose behoven i de olika användningsområdena? Hur mycket miljövänligare är tång än de jämförda materialen?

Genom projektansvariga på Tångkusten finns goda möjligheter att få kontakt med Krinova, Livsmedelsakademin, Industriellt Utvecklingscentrum, Sustainable Business Hub och Packbridge, organisationer som kan vara behjälpliga för att nå ut till relevanta företag. Intressant för dig som gör projektet är kanske även två events:

-          Den 8 april sker det en ”Tångträff” i Simrishamn som samlar utställare som på något sätt jobbar med tång. Denna kan ge inspiration i kartläggningen.

-          Den 14 september är det tångmarknad i samband med Sillens dag i Simrishamn där det kan vara aktuellt att ställa ut resultatet av projektet.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Innovationscenter för landsbygden och Souto Ocean Culture
Förkunskaper Lämpliga utbildningar är bl.a.: Miljövetenskap, materialteknik, livsmedelsteknik, och Service Management, beroende på hur projektet vinklas
Omfattning Examensarbete på kandidat-eller masternivå
Plats Simrishamn/distans
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141