Examensarbete

Kartläggning av naturbaserade lösningar inom Lunds kommun

Uppdragsgivare

Lunds kommun är på många sätt ledande i hållbarhetsarbetet. Lund utsågs år 2022 av WWF till årets globala klimatstad, blev utsedd till Sveriges miljöbästa kommun 2023 av tidskriften/tidningen Aktuell Hållbarhet och har även blivit utsedd av EU att bli en av deras första klimatneutrala städer. Med det sagt har Lunds kommun stora ambitioner att utveckla Lund till en hållbar stad – både internt i den kommunala organisationen och som geografisk plats där man samverkar med både invånare och näringsliv.

Sedan januari 2024 ingår Lund i ett större EU-projekt som kallas ARCADIA. Syftet med projektet, som sträcker sig till 2028, är att utveckla regionala strategier för att främja naturbaserade lösningar som bidrar till i huvudsak klimatanpassning. Fem regioner i Europa ingår i ARCADIA (förutom Skåne även områden i Danmark, Österrike, Italien och Kroatien), och under projekttiden är tanken att regionerna ska samarbeta och lära av varandras arbeten för främjande av naturbaserade lösningar. I Skåne är de parter som driver projektet Lunds kommun, Malmö stad, Helsingborg stad, Sustainable Business Hub samt Region Skåne.

Projekt

Lunds kommun ska nu börja ta sig an arbetet med ARCADIA ordentligt. Ett första viktigt steg för Lunds kommun är att kartlägga vad som faktiskt har gjorts vad gäller naturbaserade lösningar inom kommunen. Vilka åtgärder och projekt, som får betraktas som naturbaserade lösningar utifrån EU:s definition, har genomförts av kommunorganisationen och vattenråden inom Lunds kommun? Förslagsvis utgår du från en begränsad tidsperiod (exempelvis 5 eller 10 år bakåt) för att uppgiften inte ska bli övermäktig. Du kan även begränsa kartläggningen genom att välja att fokusera på en, eller ett par typer, av naturbaserade lösningar i kartläggningen. Görs kartläggningen av alla typer av naturbaserade lösningar är det intressant att undersöka fördelningen dem emellan. Med kartläggningen som underlag koncentrerar du dig sedan på en eller ett par typer av lösningar i syfte att undersöka, exempelvis:

-          Vem/vilka har varit initiativtagare?

-          Vilka har varit inblandade i projektet/åtgärdens genomförande?

-          I vilket syfte/med vilken målbild har lösningen implementerats?

-          Ev. svårigheter vid implementering/genomförande (exempelvis finansiering, lagar och regler, mm.). Med hänsyn till detta är det även intressant att kartlägga, om möjligt, projekt som inte blivit av eller som stannat i planeringsstadiet.

Går det sedan att, utifrån sammanställningen, säga något om förutsättningarna att genomföra/jobba med naturbaserade lösningar på regional nivå? Hur stort inflytande har kommunen i arbetet med naturbaserade lösningar, och vilka är hindren för att de ska implementeras? Är det några aktörer som kan integreras mer i arbetet? Kort sagt, vilka lärdomar kan dras inför arbetet med att skapa en regional handlingsplan för naturbaserade lösningar?

Slutgiltiga avgränsningar och frågeställningar tas fram i samråd med kommunen och din handledare på skolan.

Hållbarhetsmål som projektet berör

Uppdragsgivare Lunds kommun
Förkunskaper Du studerar miljövetenskap, miljöstrategi, eller liknande utbildning
Omfattning Examensarbete på kandidat- eller masternivå
Plats Lund
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141