Examensarbete

Klimatkompensation med verksamhetsnytta

Hur kan arbetet med god vattenstatus optimeras för att gynna klimatet? Kolla in det här exjobbet!

Verksamhet

Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter och förser nästan en miljon skåningar med vatten. Det kommunalägda bolaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Utöver att leverera vatten bedriver Sydvatten forskning om hur vattenkvaliteten påverkas av förändringar i klimatet för att även framtidens skåningar ska ha tillgång till gott och friskt dricksvatten.

Uppgift

Sydvattens verksamhet är starkt påverkad av klimatförändringar men även den egna verksamheten påverkar klimatet.  Sydvatten arbetar därför målmedvetet mot målet om klimatneutralitet 2030. Utöver att minska klimatutsläppen inom den egna verksamheten undersöker Sydvatten också möjligheten att klimatkompensera. På senaste COP-mötet lyftes ett nytt perspektiv med en ny rapport, nämligen frågan om vattensektorns betydelse för klimatomställningen och hur den på olika sätt påverkar klimatet, både positivt och negativt. Sydvatten vill i linje med det perspektivet undersöka hur de aktiviteter som redan görs eller kan göras som samtidigt skapar annan verksamhetsnytta, som t ex arbete med god vattenstatus, har ett positivt bidrag ur klimatsynpunkt, och hur det kan optimeras för att maximera denna. En sådan åtgärd är t.ex. anläggning och restaurering av våtmarker där våtmarkerna fungerar som kolsänkor.

I projektet kommer du att inventera och kartlägga vilka åtgärder inom Sydvattens verksamhet som skulle kunna inkluderas i en typ av intern klimatkompensering, uppskatta den positiva klimateffekten dessa åtgärder kan antas ha och också ge förslag på hur Sydvatten kan arbeta för att fler av sådana åtgärder genomförs inom ramen för verksamheten. Eftersom Sydvatten redan har en känsla för att det är våtmarker som kan ha störst potential framåt kommer just våtmarkers kolinlagringspotential att vara i fokus i projektet, men även andra åtgärder kan komma att undersökas nämnare.

Uppdragsgivare Sydvatten
Förkunskaper Vi söker dig som läser Ekosystemteknik med inriktning mot miljösystem, Strategiskt miljöarbete, Tillämpad klimatstrategi eller annan för projektet relevant utbildning. Vi söker dig som är flexibel och kan anpassa projektets inriktning och fokus utifrån informationen som hittas under arbetets gång.
Omfattning Examensarbete 30 hp
Plats Malmö
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning för resor med kollektivtrafik i samband med projektet