Examensarbete

Konnektivitetsanalys av landskapet

Verksamhet

Helsingborgs stad jobbar mot visionen att år 2035 vara en skapande, pulserande, gemensam, global och balanserad stad för både människor och företag. Staden ska vara spännande, attraktiv och hållbar och man är redan på god väg. Staden har blivit utnämnd till Sveriges miljöbästa kommun fyra år i rad och nu senast också utsedd till en av Europas mest innovativa städer för sitt arbete med att på nya sätt lösa samhällsutmaningar.

Stadens stadsbyggnadsförvaltning arbetar med frågor som berör allt från naturvård, klimatanpassning, kartproduktion, anläggning av våtmarker, hållbar stadsplanering och mycket mera.

Uppgift

Helsingborgs stad är intresserade av att utreda förutsättningarna för värdtrakten för ädellövskog som finns inom Helsingborgs kommungräns. Staden har nyligen genomfört basinventeringar för kommunägd skog och sedan tidigare finns vissa inventeringar på privat mark och dessa visar på höga naturvärden kopplade till äldre ädellövskog med lång kontinuitet. Med utgångspunkt från inventeringarna kan man undersöka konnektiviteten i landskapet och hur den skulle kunna förbättras med fokus på utbredningen av epifyter (dvs. mossor, lavar och svampar som lever på andra växter). Just epifyter är extra intressanta ur ett naturvårdsperspektiv eftersom flera av de mer krävande arterna indikerar viktiga miljöfaktorer som äldre eller grova träd, luftkvalitet, luftfuktighet och lång kontinuitet av trädbärande mark. Var i staden är konnektiviteten redan god och var skulle åtgärder behövas vidtas för att öka konnektiviteten? Data från tidigare genomförda inventeringar av bland annat lavar, död ved och äldre träd kommer kunna användas som underlag för en större GIS-analys med fokus på just konnektivitet. Förhoppningen är att resultatet av arbetet kan användas som underlag vid revidering av stadens grönstrukturprogram.

Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med handledare på universitetet samt kontaktperson på Helsingborgs stad. Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

Uppdragsgivare Stadsbyggnadsförvaltningen, Helsingborgs stad
Förkunskaper Vi söker dig som läser en utbildning med inslag av GIS och artkännedom, t.ex. naturgeografi eller biologi.
Omfattning Masterarbete, 30 hp
Plats Helsingborg
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141