Examensarbete

Optimering av sopsug

Uppdragsgivare

Lunds Renhållningsverk (LRV) hjälper dig med allt som rör återvinning och avfallshantering i Lunds kommun. Det som förr var sopor är idag resurser, så din hantering är viktig. Den är mer än "bara" sophantering.

Lunds Renhållningsverk ansvarar för avfallshanteringen i Lunds kommun och verksamheten är inriktad på att erbjuda kunderna miljöanpassade helhetslösningar inom återvinning och avfallshantering. De samlar in avfall hos kommunens hushåll, arbetar med att utveckla metoder för återvinning och insamling och sprider dessutom aktivt kunskap om avfallshantering och kretsloppstänkande.

Bakgrund

Lunds nyaste stadsdel Brunnshög är en plats där man testar hur man kan bygga och leva i en stad på lite nya sätt. Bland annat så arbetar man mycket för en hög livskvalitet i stadsdelen genom att undvika biltrafik i stor utsträckning. Som en del i detta arbete har man installerat ett sopsugsystem för att samla in avfall från hushållen utan att behöva köra in med tung trafik i området.

Sopsugsystemet omfattar hela området på 1000 lägenheter och kommer att byggas ut i takt med att Brunnshög expanderar. Planen är att bygga 8000 lägenheter fram till 2045 i Brunnshög och ge plats åt 40 000 boende och arbetande i området. De fraktioner som idag hanteras genom sopsugen är plast- och pappersförpackningar, matavfall samt restavfall. Nedkasten till sopsugen finns på flerbostadshusens innergårdar och töms genom att en lucka i botten öppnas och avfallet sugs in i ett rör till en sopsugsterminal i utkanten av Brunnshög

Uppgift

Sopsugen i Brunnshög fungerar generellt bra. Då stadsdelen är under uppbyggnad under många år framöver har kapacitet och utformning av drift planerats utifrån förväntade avfallsmängder. Fullt utbyggt planeras luftflödet som suger avfallet till sopsugsterminalen att drivas av 4 fläktar på 90 kW vardera. Tömning av varje nedkast sker 2 gånger dagligen vilket ger en drifttid på 10h/dygn. Det är en bra driftstid då det finns gott om tid för underhåll och reparationer vid behov. Efter ca två år i drift i det först påkopplade området, Södra Brunnshög, är det dags att se över om systemet används optimalt.

Det finns vissa utmaningar som man måste ta hänsyn till vid drift av sopsugsanläggningen. Givetvis vill man undvika överfulla nedkast, hålla en låg energiförbrukning och minska slitage av systemet, men det är också viktigt att framför allt fraktionerna papper och plast hålls rena så att de håller en bra kvalitet när de kommer till respektive återvinningsanläggning.

Det här projektet går ut på att få en helhetsbild av hur sopsugssystemet i Brunnshög fungerar och undersöka om går att optimera systemet i sin nuvarande form. I projektet ska du identifiera eventuella svagheter i nuvarande drift och förbättringspotential utifrån såväl en teknisk synvinkel som ett användarperspektiv. Du kommer dels att studera systemet med hänsyn till exempelvis genererade avfallsmängder och energiförbrukning. Är antalet nedkast och tömningar anpassade efter mängden avfall i området? Bör man förlägga tömningarna vid andra tidpunkter på dygnet eller installera fler nedkast för att undvika att dessa blir överfulla? Eller är avfallsmängderna mindre än förväntat så att man rent av kan minska antalet tömningar och därmed drivstiden? Finns det andra utmaningar i nuvarande system som skulle kunna förbättra driften för både de boende och LRV?

Uppdragsgivare Lunds Renhållningsverk
Förkunskaper Du läser en ingenjörsutbildning i exempelvis Maskinteknik, Maskinteknik m teknisk design, Ekosystemteknik, eller Teknsik fysik, med kunskap om flödesmodeller.
Omfattning Examensarbete på masternivå, 30 hp.
Plats Lund
Kontaktperson

Helena Ensegård
helena@sustainalink.se
0706-353925