Examensarbete, Praktik/VFU

PFAS-förekomsten i vattendrag

Beräkna massbalanser för PFAS och analysera hur de påverkas av höga och låga vattenflöden.

Verksamhet

Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter och förser nästan en miljon skåningar med vatten. Det kommunalägda bolaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Utöver att leverera vatten bedriver Sydvatten forskning om hur vattenkvaliteten påverkas av förändringar i klimatet för att även framtidens skåningar ska ha tillgång till gott och friskt dricksvatten.

Uppgift

Sydvatten hämtar dricksvatten från Vombsjön och Bolmen och i båda sjöarna har man hittat låga nivåer av PFAS. PFAS är en grupp av syntetiskt framställda toxiska, persistenta och bioackumulerande ämnen som på grund av deras breda användningsområde idag förekommer överallt i miljön. PFAS är persistenta och kommer alltså finnas i miljön långt framåt även om vi minskar spridningsvägarna, men genom att få en tydligare bild av spridningsvägarna och bidraget från olika källor kan man föra dialog för att minska spridningsriskerna uppströms.

Målet med det här projektet är att beräkna en massbalans för PFAS för Vombsjön och Bolmen. Hur påverkas halterna av låga och höga vattenflöden? Förenklingar och generaliseringar kommer behöva göras i och med att all data ännu inte finns att tillgå så tanken är att arbetet ska ge en indikation på hur läget ser ut, inte nödvändigtvis exakta siffror.

Uppdragsgivare Sydvatten
Förkunskaper Vi söker dig som läser Kemiteknik alternativt Ekosystemteknik eller Väg och vatten med inriktning mot vattenresurshantering
Omfattning Examensarbete 30 hp eller Ingenjörsinriktad yrkesträning
Plats Malmö
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 04 29

Övrig information

Reseersättning med kollektivtrafik i samband med projektet