Uppdrag

Avfallsbehållare med rätt fraktioner på terminalen

Verksamhet

Swedavias uppdrag är att äga, driva och utveckla de flesta flygplatserna i Sverige. Tillsammans bildar flygplatserna ett nätverk som knyter samman Sveriges regioner, samtidigt som de också är en bro till och från världen utanför.

Bolaget bildades 2010 och är helägt av svenska staten. Under 2021 hade Swedavias flygplatser 11,9 miljoner resenärer. Malmö flygplats hade 662 000 resenärer 2021 jämfört med 526 000 under 2020 och har flyglinjer till 21 destinationer varav 2 är inrikes. Swedavia har gemensamma hållbarhetsmål för alla sina flygplatser och arbetar med strategiska miljömål samt indikatorer som följs upp. Redan 2020 nådde de målet att inte ha utsläpp av fossil koldioxid från den egna verksamheten. Målet 2025 är att andelen förnybart flygbränsle ska uppgår till fem procent. Till 2030 ska inrikesflyget vara fossilfritt och slutligen ska både svensk, inrikes och utrikes flyg vara fossilfritt år 2045.

Uppgift

För att kunna nå hållbarhetsmålen har Swedavia ett omfattande miljö- och hållbarhetsarbete och genomför många åtgärder på Malmö flygplats. Utmaningar som ligger i fokus 2022 innefattar bland annat bättre sortering av avfallet på terminalen. I nuläget finns det många olika typer av behållare med skilda avfallsfraktioner. Flygplatsen har även problemet att besökarna slänger avfallet i fel fraktion, ett problem som kan uppstå i större utsträckning när där finns olika fraktioner i behållarna.

I projektet kommer du/ni att hjälpa Swedavia att undersöka vilka fraktioner som bör fungera bäst på deras terminal för att öka graden av rätt sorterat avfall. Syftet är att matcha behållare med den sortering som görs på flygplatsen för att säkerställa en så hög sorteringsgrad som möjligt. Således kommer du/ni undersöka hur avfallet sorteras på flygplatsen idag för att sedan komma fram till lösningar som innebär förbättrad sortering och vilken/vilka behållare som bör finnas ute på terminalen. Ytterligare relevant data för projektet är vilket avfall som är vanligast på flygplatsen samt vad för avfall som vanligast slängs fel. I mån av tid kan en enklare stickprovsundersökning göras med hjälp av personal på flygplatsen.

Slutlig avgränsning kommer att göras tillsammans med kontaktperson på Malmö flygplats.

Uppdragsgivare Swedavia, Malmö flygplats
Förkunskaper Intresse för miljö- och hållbarhetsfrågor. Fördelaktigt om du/ni studerar en kurs eller ett program med relevans för uppdraget samt om du/ni besitter kunskap eller erfarenhet av avfallsfrågor.
Omfattning Uppdrag (Uppdraget är ett kortare projekt för två studenter som lägger 10-20 timmar per person i projektet. Dessa timmar fördelas fritt under ungefär en månad).
Plats Svedala, men större delen av projektet kan göras på distans
Kontaktperson

Frida Hansson
frida@sustainalink.se
0760345141

Övrig information

Reseersättning betalas ut för ett besök på flygplatsen. En tur och retur resa inom Skåne