Examensarbete

Sociala fördelar av ekosystemstjänster i nytt sjukhusområde

Verksamhet

Arkitekterna Krook och Tjäder är ett av de största arkitektkontoren i Sverige med kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Kristianstad, Uppsala, Borås, Halmstad, Östersund och Oslo. Kontoret i Malmö är ungt och personligt och de genomför projekt inom arkitektur, stadsbyggnad, landskap, inredning och produktutveckling. Som företag finns ett hållbarhetsfokus och strävan att skapa vackra, flexibla, inkluderande och robusta miljöer som kan möta de olika samhällsutmaningar vi står inför – såväl idag som i framtiden. Man jobbar systematiskt i enlighet med Agenda 2030 och hittar rätt hållbarhetsfokus för varje uppdrag.

Uppgift

I Helsingborg planeras för ett nytt sjukhus som ska ligga i Östra Ramlösa. Byggstart kommer att ske under 2024-2025 och den beräknade byggtiden är någonstans mellan fem och femton år.

Krook och Tjäder är involverade i detta stora sjukhusprojekt och kommer b la att vara med och utveckla de blågröna stråken i området där sjukhuset kommer att byggas. Blågröna stråk och så kallade ekosystemtjänster lyfts fram som allt viktigare och numera finns det krav i byggprojekt gällande just blågrön infrastruktur. Ekosystemtjänster är ett samlingsnamn för alla de tjänster eller produkter som naturen ger och som bidrar till vår livskvalité och hälsa, exempelvis ren luft, behaglig temperatur, upptag av vatten etc.

För att skapa fint och behagligt blågrönt område är det viktigt att veta hur man på bästa sätt gynnar ekosystemtjänster och hur dessa kvantifieras.

Nu vill Krook och Tjäder ha hjälp av dig som vill kartlägga vilka verktyg, metoder eller arbetssätt som finns för att kvantifiera multifunktionell grönska och de ekosystemtjänster de medför. Utöver att kolla på existerande verktyg ska du ha ett riktat fokus på vilka multifunktionella fördelar som grönskan kan bidra till mer specifikt i en sjukhusmiljö där rehabilitering och återhämtning är av stor betydelse. Exjobbet kommer såldes att ha ett extra fokus på de sociala fördelarna av närliggande blågrön infrastruktur och hur dessa kan gynnas och förstärkas ytterligare.

Examensarbetet ska ha alla obligatoriska delar av en uppsats, såsom relevanta teorier samt hur ramverk bör appliceras. Slutgiltiga avgränsningar görs i samråd med kontaktperson på Krook och Tjäder.

Uppdragsgivare Arkitekterna Krook och Tjäder i Malmö
Förkunskaper Du läser en kandidat eller master som är relevant för uppgiften. Det kan tillexempel vara Tillämpad klimatstrategi eller Strategiskt miljöarbete vid Lunds universitet.
Omfattning Examensarbete på kandidat- eller masternivå
Plats Malmö
Kontaktperson

Frida Hansson
frida@sustainalink.se
0760345141