Examensarbete

Tungmetaller i Vombsjön

Är mygglarver en bra indikator för tungmetallhalten i bottensediment?

Verksamhet

Sydvatten är en av Sveriges största dricksvattenproducenter och förser nästan en miljon skåningar med vatten. Det kommunalägda bolaget äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Genom samarbetet i Sydvatten kan de 17 delägarkommunerna garantera sina invånare, skolor, sjukhus och företag en säker, hållbar och kostnadseffektiv dricksvattenförsörjning. Utöver att leverera vatten bedriver Sydvatten forskning om hur vattenkvaliteten påverkas av förändringar i klimatet för att även framtidens skåningar ska ha tillgång till gott och friskt dricksvatten.

Uppgift

I Vombsjön har mygglarver med missbildningar hittats vilket kan indikera att det finns tungmetaller i sedimentet. Under våren 2023 kommer Sydvatten därför att ta sedimentprover för att undersöka detta vidare. I det här projektet kommer du ha möjlighet att djupdyka i resultatet från provtagningarna. Hur höga är halterna, hur stor risk utgör halterna som hittas och går det att dra några slutsatser kring om mygglarver är en bra indikator för tungmetallhalten i bottensediment?
Uppdragsgivare Sydvatten
Förkunskaper Vi söker dig som läser Miljövetenskap eller Ekotoxikologi
Omfattning Examensarbete på kandidatnivå, 15 hp
Plats Malmö
Kontaktperson

Malin Planander
malin@sustainalink.se
0732-75 94 29

Övrig information

Reseersättning med kollektivtrafiken i samband med projektet