Examensarbete

Världens längsta blomsteräng

Uppdragsgivare

Lunds kommun är på många sätt ledande i hållbarhetsarbetet. Förra året utsåg WWF kommunen till årets globala klimatstad, och Lund är även utsedd av EU att bli en av deras första klimatneutrala städer. En stor del av miljöarbetet sker på Tekniska Förvaltningen som är ansvarig för gator och torg, mark och exploatering, samt park-, natur-, och skogsområden. På Tekniska Förvaltningen jobbar man nu med LONA-projektet ”Pollinatörer i fokus”, ett projekt som bland annat innefattar att skapa ny ängsmark inom kommunen. Var denna ängsmark ska anläggas är dock inte helt självklart.

Uppgift

I takt med att slåtterängar och naturbetesmarker minskat kraftigt i Sverige har både ängsväxter och pollinatörer så som bin, humlor och fjärilar blivit allt färre. Artdatabanken pekar ut vägkanterna som miljöer där rätt skötsel kan göra att rödlistade arter frodas och sprids. I Sverige har vi hela 600 000 kilometer vägkanter. Som de sköts idag, med tidig och frekvent klippning, urholkar snarare än bidrar de till den biologiska mångfalden. För att råda bot på det har Naturskyddsföreningen lanserat projektet ”Världens längsta blomsteräng” där man vill använda just landets vägrenar, en ofta bortglömd yta med stor potential. I Lunds kommun vill man såklart också vara med och göra skillnad.  I det kommunala bilvägnätet finns inte särskilt många vägrenar som lämpar sig för anläggning av blomsterängar, men längs kommunens många cykelbanor finns stor potential!

I detta projekt får du hjälpa Lunds kommun att undersöka vilka delar av det kommunala cykelvägnätet som skulle lämpa sig för anläggning av ängsmark eller alternativ skötsel som gynnar pollinatörer. Utifrån dina förslag på lokalisering kan arbetet mynna ut i att en faktisk blomsteräng anläggs! Med utgångspunkt i en övergripande GIS-analys som undersöker hur stora delar av cykelvägnätet inom kommunen som det vore möjligt att anlägga äng vid får du möjlighet att välja ut särskilt lovande delar av cykelvägnätet och undersöka dessa i fält. Här är det intressant att kartlägga vilka typer av vägkanter som finns längsmed cykelbanorna. Hur ser vegetationen ut? Är vägrenarna buskrika, skuggade, torra, osv.? Vilka av dessa olika sorters vägkanter lämpar sig bättre och sämre för blomsterängar? Kan blomsterängarna orsaka några problem, exempelvis vad gäller trafiksäkerhet? Finns det alternativa sätt att gynna pollinatörer på de platser där det inte skulle passa med blomsterängar, som på platser med bördig jord? Det är även av intresse att undersöka hur man kan koppla arbetet med vägkanter till det så kallade ”Grönprogrammet”, en kommunal plan som bland annat reglerar grön infrastruktur, gröna stråk, och ekosystemtjänster.

Både student och uppdragsgivare ska vara medvetna om att relevant akademisk förankring ska tillämpas i arbetet.

 

 

Uppdragsgivare Lunds kommun
Förkunskaper Du har GIS-kunskaper och läser t.ex. miljövetenskap, biologi eller naturgeografi
Omfattning Examensarbete på kandidatnivå
Plats Lund
Kontaktperson

Emma Brodén
emma@sustainalink.se
0760-345141